Služby

PROJEKTOVÁ ČINNOST

 • Stavebně-technický průzkum a vyhodnocení současného stavu objektů.
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemků, zón a území.
 • Komplexní vypracování zadání staveb, projektů pro stavební povolení, realizačních projektů, dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení všech druhů staveb obytných, občanských, průmyslových, vodohospodářských a silničních.

Individuálně kalkulované ceny podle skutečných nákladů, bez použití Honorářových řádů a Sazebníků projektových činností.


DODAVATELSKÁ  ČINNOST

 • Zednické a štukatérské práce, obklady a dlažby z keramických či přírodních materiálů, zdravotní instalace, zámečnické, tesařské a lakýrnické práce a povlakové podlahy.
 • Opravy a rekonstrukce pozemních, průmyslových a inženýrských objektů.
 • Demolice budov a náročné bourací práce, včetně postupného rozebírání konstrukcí, podchycování a rekonstrukce staveb.
 • Komplexní dodávky novostaveb pozemních, průmyslových a inženýrských objektů.

Ceny podle položkového nabídkového rozpočtu, kalkulovaného individuálně podle charakteru stavby a staveništních podmínek.


OBCHODNÍ ČINNOST

 • Prodej vybraných druhů stavebních materiálů a polotovarů včetně dopravy na místo určení.

Smluvní ceny s možností množstevní slevy při platbě v hotovosti nebo předem.


INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Výběr a zajištění stavebních pozemků, obstarání dokladů pro územní a stavební řízení a pro kolaudaci staveb.
 • Zajištění výběrových řízení na projekty a dodávku staveb včetně kvalifikace a vyhodnocení došlých nabídek.
 • Zajištění komplexní investorské inženýrské činnosti se smluvním zabezpečením subdodavatelského systému a s kvalitním vyhodnocením subdodávky při její přejímce, provádění a kontrola fakturace skutečně provedených prací.

Smluvní ceny, sjednané podle vzájemné dohody a podle podmínek stanovených objednatelem.


INVESTORSKÉ ČINNOSTI

 • Výkony technického dozoru investora včetně obstarání dokladů pro kolaudaci staveb a zajištění kolaudačního řízení.
 • Vyhodnocení dokončených staveb a vypracování podkladů pro závěrečné finanční vypořádání.
 • Hodnocení kvality a komplexnosti a správnosti provedení dokončených konstrukcí a prací.

Odměnou za výkon těchto činností je částka uspořená z ceny stavby, kterou objednatel smluvně sjednal se zhotovitelem stavby.


SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

 • Komplexní protiradonová opatření a sanace vlhkého zdiva (průzkum, vstupní měření, návrh a realizace technických opatření včetně závěrečného vyhodnocení).
 • Znalecké posudky cen a kvality stavebně montážních prací, stavebních projektů a výkonů inženýrských činností.

Ceny jsou kalkulovány individuálně, výhradně jako smluvní ceny.